Önkormányzat - Közérdekű információk
Beiratkozási tájékoztató

Kedves Szülők!
Minden család életében elérkezik az az idő, amikor a kisgyermeke kikerül a családi fészekből
és elindul a közösségbe való beilleszkedés útján. A gyermekek sokszor először az óvodába
kerülnek közösségbe, így fontos, hogy a köznevelésbe bekapcsolódó gyermekeik színvonalas,
a jövőjüket megalapozó nevelésben, oktatásban vegyenek részt.
Óvodánk családias környezetben, jó felszereltséggel, színvonalas szakmai munkát végző
óvodapedagógusokkal, és pedagógusi munkát segítő munkatárssal várják gyermekeiket.
Beiratkozási tájékoztató:
Tájékoztató a Szülőket, hogy a Nagybörzsönyi Apróka Óvodában az óvodai beíratás
időpontja:
- 2021. május 11. 8 – 17 óra
- 2021. május 12. 8 – 17 óra
Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni. Felvehető az a gyermek is, aki a
harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden
gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési
év kezdőnapjától (2021. szeptember 1-től) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett.
A hároméves gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül.
Amennyiben a szülő gyermeke számára felmentést kér az óvodai látogatás alól, azt az
illetékes járási kormányhivatalnál kérelmezheti.
Az óvodai felvétel iránt abban az óvodában kell jelentkezni, amely a gyermek
lakóhelye/tartózkodási helye szerint körzetileg illetékes.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az
óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda). Amennyiben a gyermek nem
életvitelszerűen lakik a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, óvodai felvétel
megtagadható.
Kérjük, hogy személyes jelentkezéskor a szülő (gondviselő) vigye magával:
 saját és gyermeke lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolványt
 a gyermek személyazonosításra alkalmas, nevére kiállított személyi azonosítót
 a gyermek TAJ kártyáját
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
 a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat
 szakértői véleményt a sajátos nevelési igényről

 amennyiben a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását
biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat és a szülő vagy
szülők nyilatkozata)
 nem magyar állampolgárság esetében a szülő és a gyermek Magyarország területén
való tartózkodásra jogosító engedélyt
 amennyiben a gyermek szülői felügyeleti jogát a szülők nem együttesen gyakorolják,
az erre vonatkozó igazolást.
A járványügyi helyzetre való tekintettel a minisztérium tájékoztatót küldött az óvodák
fenntartóinak és vezetőinek, mely szerint az óvodai beiratkozás a 2021/22-es nevelési évre a
szokásos rendben és ütemben történik, de lehetővé kell tenni a szülőknek az elektronikus úton
történő beiratkozást is. (19/2021.(III.10.) EMMI határozat.)
 Személyesen: ebben az esetben az óvodavezetőtől telefonon időpontot kell kérni, a
beiratkozás az óvodában történik, a tájékoztatóban felsorolt dokumentumok
bemutatásával. Időpontkérés: Békiné Nemszilaj Judit intézményvezetőtől 0620-9613350-es telefonszámon Beiratkozás előtti hetekben, munkanapon 8-16 óra között.
 Elektronikusan: ebben az esetben a Jelentkezési lapot kitöltve kell elküldeni
elektronikusan az óvodába, a tájékoztatóban felsorolt dokumentumokat szeptember 1-
jén kell bemutatni.
Felhívom a figyelmet arra, hogy az óvodai beiratkozás nem jelenti egyúttal az óvodába
történő felvételt is. A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz
döntést az intézmény vezetője. Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek
elbírálásáról írásban értesíti a szülőket.
A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülő a döntés közlésétől számított 15 napon belül
érdeksérelemre hivatkozással kérheti a döntés felülvizsgálatát. Az erre vonatkozó kérelmet
Nagybörzsöny Község Jegyzőjének kell címezni, de az érintett intézménynél kell benyújtani.
Az ügyben a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a
bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre
való hivatkozással.

Nagybörzsöny, 2021. 04. 13.

Dokumentumok
megnevezésméretdátum
Jelentkezési lap17.41Kb2021.04.14.

A dokumentum megnyitásához/letöltéséhez kattintson a dokumentum nevére!