Önkormányzat - Közérdekű információk
Falugondnoki pályázati felhívás!
Nagybörzsöny Község Önkormányzata
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Falugondnok munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2634 Nagybörzsöny, Rákóczi utca 2.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A szociális törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott, a falugondnoki szolgálatatásra vonatkozó feladatok, az önkormányzat által jóváhagyott szakmai
program alapján.
Lényeges feladatok: falugondnoki gépjármű vezetése, közreműködés a szociális étkeztetésben, a háziorvosi rendelésre szállításban, az egyéb egészségügyi intézménybe szállításban, gyógyszer kiváltásban, gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosításában, óvodás és iskolás gyermekek szállításában, a közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezésében, az egyéni hivatali intézésének segítésében, az egyéb lakossági szolgáltatások szervezésében.
Közreműködés a község közterületeinek tisztántartásában, az önkormányzati épületek takarításában.
A falugondnoki gépkocsi fenntartásával kapcsolatos feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx...
1 / 3 2022.02.21. 11:57
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• 8 Általános,
• B kategóriás jogosítvány,
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• Betöltött 18. életév
• Falu-és tanyagondnoki alapképzés megléte vagy a képzés megszerzésének 2 éven belüli vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Helyismeret
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Fényképes önéletrajz
• Iskolai végzettséget, valamint a szakképzettséget igazoló okiratok másolata
• Jogosítvány másolata
• 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• A pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez
• A pályázó nyilatkozata az előírt képesítés 2 éven belüli megszerzésének vállalásáról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Paulik Oszkár nyújt, a +3627/378-025 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nagybörzsöny Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2634 Nagybörzsöny, Rákóczi utca 2. ). Kérjük a
borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Ö/126/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.
• Elektronikus úton hivatal@nagyborzsony.hu részére a E-mail címen keresztül
• Személyesen: Paulik Oszkár, Pest megye, 2634 Nagybörzsöny, Rákóczi utca 2. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 11.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nagyborzsony.hu
Megtekintés http://admin.kozigallas.gov.hu/pages/KJTKozzetetel.aspx...
2 / 3 2022.02.21. 11:57