Önkormányzat - Közérdekű információk
Vízbázis védelem – Nagybörzsöny

Az ivóvízellátásra alkalmas vízkészletek jelentősége világszerte megnőtt, ezért a vízbázis védelem, mint fogalom manapság a köztudatban is jelen van. Az ivóvíz védelmének kérdése napról napra fontosabbá válik, hiszen nélküle nem létezhet emberi társadalom a következő évtizedek, évszázadok során.

A vízbázis védelem a vízkészletek egy meghatározott részének az általánosnál jóval fokozottabb védelmét jelenti.

Hazánkban a közműves ivóvízellátás döntő mértékben, több mint 90%-os arányban felszín alatti vízkészletekre települt, melyek kevésbé érzékenyek a hirtelen nagy mennyiségű szennyezésekre.
Mindezek alapján az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) szerint a lakossági ivóvízigényeket, lehetőség szerint felszín alatti vízkészletekből kell kielégíteni.
Ezen felszín alatti vizek kitermelése egyenletes, minőségük állandó, és általában nem, vagy kevésbé igényelnek költséges vízkezelési technológiákat.
Számos nyugat-európai példa szerint a felszíni vizet, például folyóvizet - előzetes tisztítás után – mesterséges úton elvezetik a felszín alá, így a talaj és az alatta található kőzet természetes szűrőként szolgál, végül az így nyert felszín alatti vizet kutakkal termelik ki.
Néhány felszín alatti vízbázis különösen sérülékenynek tekinthető, mivel nincs felettük olyan vastag vízzáró réteg, amely megakadályozná a felszínen jelenlévő szennyezőanyagok leszivárgását a vízadó rétegekbe, tehát az innen kitermelt vizek tisztasága egyáltalán nem megbízható.
Sajnálatos módon Magyarország ivóvízellátásának mintegy 2/3-a sérülékeny vízbázisokon alapul, mert ezek a területek kedvezőek vízbeszerzés szempontjából. Az ilyen sérülékeny vízbázisok feltérképezésére és megszüntetésére nyert bruttó 37,5 millió forint Európai Uniós támogatást a Nagybörzsönyi Önkormányzat.
A vízbázis területén található mélyfúrású kút változatos korú miocén, főként vulkanikus eredetű, rossz vízadó képességű, ismeretlen mértékben repedezett képződményekből nyeri vizét. A vízbázis a karsztos vízbázisokhoz áll legközelebb, tekintve, hogy a vízutánpótlódás egy repedéshálózaton keresztül érkezik a termelőkúthoz. A sérülékeny vízbázisok biztonságba helyezését célzó kormányprogramba a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1996-ban készült „Üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok – Biztonságba helyezés megalapozását előkészítő dokumentáció – Nagybörzsönyi Vízmű” alapján került be.

A projekt megvalósulásának eddigi lépései:
A Támogatási Szerződést 2011. március 3-án aláírták, a kivitelezési munkákat a GeoGold Kárpátia Kft. végezheti.

Megtörtént az archív adatok, információk összegyűjtése, feldolgozása és a terepbejárás, illetve geofizikai vizsgálatokat is végeztünk.
A Hatósággal való egyeztetés után 2012. március 14-én megkaptuk a szükséges vízjogi létesítési engedélyt is.

2011. májusában megkezdődött a diffúz, illetve pontszerű szennyezőforrások feltárása. A munka ezen fázisa keretében történt a szennyezésfeltáró furatok kialakítása, mintavétel a furatokból, illetve a termelőkútból, a Báró-forrásból, Börzsönyi-patakból, ásott kutakból, valamint a területen felszínre bukkanó forrásokból. A vizsgálat eredményeképpen elmondható, hogy a település vízellátását biztosító mélyfúrású termelőkút vize az ivóvíz megfelelőnek mondható, keménységét tekintve közepesen kemény víznek tekinthető.
Az RMT és a VESZ mérések segítségével feltérképezhető a repedéshálózat a háttér felöli oldalon, illetve a prognosztizált védőzóna határán belüli területen.

A további vizsgálatok (tartós szivattyúzás és egymásrahatás vizsgálatok, vízminták kormeghatározása, automata vizszintregiszráló műszerek) eredményeképpen a többi vízmintában mért koncentrációk szintén a határértékek alatt voltak, vagyis elmondható, hogy a településen a kitermelt, valamint a talajvíz minősége is kielégítő, a prognosztizált szennyezőforrások hatása jelenleg nem érzékelhető a felszín alatti vízkészletben.
Záró feladatként elkészült a biztonságba helyezési terv és védőterületi dokumentáció, illetve a földhivatali munkarészek.

A térinformatikai feldolgozás a kutatási alapadatok, a modellszámítási eredmények és a védőterületi adatok egységes számítógépes feldolgozásával kell készüljön az adatok könnyebb elérhetősége, rendszerezhetősége érdekében.

A projekt eredményeként Nagybörzsönyben megvalósul a hosszútávon biztonságos, minőségi vízellátás műszaki és jogi követelménye. A szennyezések vízminőségre gyakorolt kedvezőtlen hatása csökkenthetővé és kontrollálhatóvá válik, kijelölésre kerülnek a védőterületek.

Védjük vizeinket a jelenben magunkért, és a jövőben gyermekeinkért, hiszen mindannyian felelősek vagyunk a tiszta és egészséges, azaz az élhető környezet fenntartásáért!